Revízia elektroinštalácie v byte. Má to význam?

Čo je to vlastné tá revízia?

Je to OPaOS teda Odborná Prehliadka a Odborná skúška, ľudovo nazývaná "revízia". Ide o prehliadku, meranie a skúšanie elektrických obvodov (ističov, káblov, zásuviek, vypínačov, atď.) pričom sa zisťuje celkový stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Prečo by sa mala robiť pravidelne revízia?

Každé elektrické zariadenie podlieha zmenám na ktoré má vplyv opotrebovanie, starnutie a iné vplyvy ako teplota, vlhkosť, mechanické namáhanie, … Tieto zmeny prevažne spôsobujú zhoršenie stavu. Preto je potrebné el. zariadenia pravidelné monitorovať a včas odstrániť nevyhovujúci stav. Z pohľadu poisťovni, tie od vás nežiadajú revízne správy pri uzatváraní zmluvy, ale až po škodovej udalosti. A ak ste si nesplnili povinnosti, vyplatia vám menej.

Kto a čo potrebuje revíziu?

Podľa platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Ako často sa musí robiť revízia?

V prevažnej väčšine je to pre byty a domy 5 rokov pre el. zariadenie (drevo-stavby majú interval menší) a  max 4 roky pre bleskozvody. Lehoty pravidelných revízií el. zariadení sú uvedené vo vyhláške MPVaR SR č. 508/2009 Z. z., príloha číslo 8, tabuľka A a tabuľka B.

Môže mi revíziu spraviť aj môj elektrikár?

Podľa spomínanej vyhlášky revízie el. zariadení môže vykonávať fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky odbornej spôsobilosti a vlastní platné osvedčenie §24. Preto ak vlastní toto osvedčenie, tak môže revíziu vykonať aj on.

Ako by mala prebiehať spomínaná revízia?

Po dohode s revíznym technikom prebieha samotná revízia priamo v revidovanom objekte, kde by malo byť skontrolované a odskúšané el. zariadenie. Potom nasleduje administratívna kontrola pri ktorej je vypracovaná revízna správa, ktorá je výstupným protokolom.

Čo nájdem v revíznej správe?

Okrem povinných údajov, ktoré opisujú daný objekt sa tu nachádzajú posúdenie celkového stavu el. zariadenia. Tak isto obsahuje aj zistené nedostatky, ak boli objavené, ktoré hovoria o potenciálnom nebezpečenstve. Revízna správa by mala obsahovať aj termín následujúcej OPaOS.

Čo mám spraviť ak mám záujem o vykonanie revízie?

V prvom rade je osloviť nejakého revízneho technika a dohodnúť sa s ním na vykonaní revízie el. zariadenia, alebo môžete osloviť aj nás, kontakt nájdete